Terres Cavades

Una comunitat vegetal és un fragment de la vegetació, un conjunt de plantes agrupades entre elles en un indret concret del territori.
La unitat fonamental per a la descripció d'aquestes comunitats vegetals és l'associació. Les associacions afins s'agrupen en una aliança i, anàlogament, aquestes aliançes s'agrupen en ordres i aquestes, per últim, en classes. L'estudi d'aquesta classificació de comunitats vegetals d'acord amb les seves semblances i diferències s'anomena sintaxonomia.

continguts relacionats